[OTEvents]Sidewalk Astronomy tonight Nov 13 5:45 - 8:30 p.m.